Kotva
Aktuality
PROJEKT: ZÁBAVNÉ UČENÍ A HRANÍ
12.2.2019

                                    

Střednědobý výhled rozpočtu
Mapa webu
A
A
A

Rodiče vycházejících žáků

Vloženo: 12.5.2014 | Zobrazeno: 3893x

 • Zamysli se nad svými zájmy, zálibami, koníčky
 • Co by Tě bavilo, v čem jsi dobrý/á
 • Jaké jsou nabídky učebních oborů
 • Jaké máš studijní výsledky
 • Máš nějaké zdravotní omezení, které Ti brání ve výběru určitého typu učebního oboru
 • Zvolíš si raději školu v místě bydliště nebo jsi ochoten/ochotna dojíždět, či být na internátu
 • Poraď se s rodiči nebo lidmi, kterým důvěřuješ
 • Zjisti si co nejvíc informací, aby ses mohl/mohla správně rozhodnout
 • Zvaž finanční náročnost studia
 • Zvaž možnosti uplatnění i získání pracovního místa po ukončení studia

 

Kde zjistím potřebné informace?

 

Co musím udělat před odevzdáním přihlášky?

 • Vyberu si z nabídky učiliště a obor vzdělání (mohu si vybrat dva obory na stejné škole nebo stejné obory na dvou různých učilištích)
 • Dobře si zvážím svou volbu
 • Do konce ledna nahlásím svojí volbu výchovnému poradci spolu s adresou trvalého bydliště, platnými telefonními čísly na zákonné zástupce i na sebe, popřípadě e-mailovou adresu
 • Vyplněné přihlášky si překontroluji a podepíši
 • Přihlášky nechám potvrdit u dětského lékaře a přinesu zpět do školy výchovnému poradci, který je překontroluje a odešle do příslušných učilišť (Pamatuj !!! Přihlášky musí být odeslány na učiliště do 1. března)

 

Co dělat po odevzdání přihlášky ke studiu?

 • Zákonní zástupci si osobně vyzvednou ve škole proti podpisu u výchovného poradce zápisový lístek (nejpozději do 15. března)
 • (Zápisové lístky eviduje základní škola)
 • Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce na příslušné SŠ nebo OU do 10 dnů po rozhodnutí o přijetí žáka

 

Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový lístek za těchto podmínek:

 • žádost zákonných zástupců
 • čestné prohlášení zákonných zástupců, že původní zápisový lístek žák neuplatnil a neuplatní na SŠ nebo OU
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
 • zápisový lístek je označen nadpisem NÁHRADNÍ

 

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru školství.

 

V případě, že škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • od 22. dubna si zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí

 

V případě, že škola pořádá přijímací zkoušky:  

 • očekávat pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději 14 dnů před jejím konáním

 

 • nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. Ředitel stanoví náhradní termín vykonání přijímací zkoušky

 

Přijímací zkoušky na střední školy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat v pracovních dnech od 12. dubna do 20. dubna. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.

Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímacích zkoušek, zákon mu ukládá povinnost v 1. kole přijímacího řízení stanovit dva termíny zkoušky, které spolu s kritérii přijímání na střední školu a předpokládaným počtem přijímaných žáků zveřejní do 31. ledna (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. října).

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • Zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup

 

V případě přijetí

 • Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat nebo osobně předat řediteli střední školy zápisový lístek. (Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě). Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat ke studiu

 

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • Vyzvednu si rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. (Pozor!!! Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se rozhodnutí za doručené!)
 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí mohu řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • Pokud nebudu přijat/přijata ani na odvolání, nebo jsem odvolání nepodal/nepodala, budu sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách Ústeckého kraje www.ustecky-kraj.cz, nebo přímo na stránkách školy, kterou jsem si pro další kola vybral/vybrala.

 

Podrobnější informace viz. www.msmt.cz - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.