Kotva
Aktuality
PROJEKT: ZÁBAVNÉ UČENÍ A HRANÍ
12.2.2019

 

Mapa webu
A
A
A

Žákovský senát

Vloženo: 12.5.2014 | Zobrazeno: 3131x

 článek ke stažení v PDF

 

7.3.2006 začal na naší škole pracovat žákovský senát. Úkolem tohoto senátu je podnítit zájem a vlastní aktivitu žáků na spolupráci jak s učiteli, tak s ostatními žáky školy. Umožnit žákům spolupodílet se na chodu školy kultivovaným partnerským chováním, vést žáky ke zodpovědnosti a práci pro druhé. Z každé třídy byli zvoleni dva zástupci na období jednoho roku. Podmínkou vstupu do senátu je bezproblémové chování.

Senát se schází jednou za měsíc . Jako hosté se senátu účastní pedagogové naší školy. Předseda senátu se zapojil do práce  Dětského zastupitelstva Litoměřice, kde se podílel na vypracování návrhu na dětské hřiště a projektu prevence proti kouření. Senátoři se  podíleli na sestavení stanov a řádu senátu a podali návrhy na možná vylepšení školy i jejího okolí. Se svými třídami připravili v dubnu celoškolní velikonoční soutěž  „O nejkrásnější kraslici “ a v květnu podali návrh na soutěž ve sběru papíru, kdy peníze, které se získaly, byly použity na nákup DVD přehrávače pro školu. Tato soutěž se setkala s velkým ohlasem a proto v ní pokračujeme i v letošním školním roce. Žákům celé školy se podařilo nasbírat 3 326 kg papíru. Do sběrové soutěže se zapojily všechny třídy školy.

ŠKOLNÍ SENÁT

Nezavádíme žádnou anarchii našich žáků, ale usilujeme především o to, aby senát fungoval jako zpětná vazba našeho snažení o zlepšení chodu školy a aby žáci brali demokracii a spolurozhodování jako samozřejmost a učili se v ní žít.

Do senátu jsou jednotliví zástupci vždy zvoleni třídním kolektivem. Třídu by měli zastupovat přemýšliví spolužáci, s dobrými organizačními vlastnostmi a se schopností kultivovaně diskutovat. Tito zástupci budou své učitele přesvědčovat, že jsou jejich partnery a že i oni se mohou podílet na spolurozhodování o životě školy.

Školní senát je prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků  za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního senátu umožňuje všem žákům mít podíl na životě školy, formou návrhů a připomínek k různým aspektům života školy.

Zástupci žáků ve školním senátu se pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky žáků ke vzdělávacím procesu, prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní senát dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení.

Prostřednictvím školního senátu žáci navrhují projekty, školní senát projekt organizuje nebo podpoří žáky školy, kteří mají zájem projekt realizovat.

Školní senát je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, spolupráci napříč ročníky.

Školní senát pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky, mezi žáky a učiteli. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.

Organizace činnosti školního senátu

V rámci školního senátu je zvolen předseda a místopředseda, kteří moderují setkání školního senátu a zastupují školní senát při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.

Z každého setkání je výstupem zápis o průběhu a závěrech setkání. Ve škole je umístěna informační nástěnka, kde se mohou všichni žáci seznámit se zápisem.

Podněty žáci průběžně předávají svým zástupcům před následujícím setkání a po setkání informují zástupci ve třídě o závěrech ze školního senátu. Třídní učitelé poskytují prostor zástupcům ve školním senátu, aby mohli ve svých třídách sbírat podněty a informovat o závěrech ze setkání.

 Činnost školního senátu koordinuje výchovný poradce školy, který se účastní setkání školního senátu, společně s předsedou a místopředsedou organizuje a moderuje setkání. Na poradách učitelů informuje o činnosti školního senátu a podporuje dialog mezi školním senátem a pedagogickým týmem školy.

Školní senát mohou žáci oslovit také prostřednictvím schránky umístěné ve škole. Do této schránky mohou vkládat písemné vzkazy, které pravidelně vybírá  člen školního senátu. Součástí setkání školního senátu je seznámení se s těmito vzkazy a jejich projednání.

Setkání školního senátu se mohou zúčastnit ostatní žáci a učitelé jako hosté.   

V průběhu setkání má každý člen senátu prostor pro sdělení připomínek a námětu z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozděluje se práce mezi členy senátu, která pak probíhá v čase mezi jednotlivými setkáními.

 K cílům školního senátu patří:

 1. poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí
 2. přispět ke zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky
 3. poznat názory a náměty dětí
 4. učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým
 5. přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků
 6. přispět ke zlepšení klimatu školy

Stanovy ŠKOLNÍHO senátu

 • Členové ŠS jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠS, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu / zvoleného zástupce /.
 • Všichni členové ŠS mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 • Každý člen ŠS má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky i třídního učitele o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠS dospěl.
 • Rozhodnutí ŠS jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠS nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a  posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 • V případě, že práce ŠS bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

ŘÁD SENÁTORŮ
1. Zvolený senátor je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání senátu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
2. Průběh schůzky řídí předseda.
3. Nejsme třídní nadřazená moc.
4. Členové se hlásí o slovo zvednutím ruky.
5. Mluví pouze ten, komu předseda udělil slovo.
6. Všichni senátoři mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 senátor = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
7. Členové přicházejí na schůzky s podněty a návrhy, které vyplynou z třídních debat.
8. O návrzích je v senátu hlasováno. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
9. V případě, že práce žákovského senátu bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit. 10. Senát nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy.Pravidla chování ve školním senátu

1. Nepoužívám vulgární výrazy a násilí.

2. Nezesměšňuji ostatní senátory ani jejich názory.

3. Nepřekřikuji ostatní, vyposlechnu si názory ostatních.

4. V senátu řeším školní problémy, ne problémy osobní.

5. Předávám nezkreslené informace spolužákům i třídnímu učiteli.

6. Pracuji v týmu.

7. Mé chování je příkladem pro ostatní žáky.

8.Postavení senátora mě neopravňuje k vynucování výhod ve třídě, kde jsem byl/la zvolen/na.

9.Pokud budu za své nevhodné chování potrestán/na důtkou ředitele školy nebo sníženým stupněm z chování, přestávám být senátorem.

Zákoník školního senátu

 §1 Postavení školního senátu

1.      Školní senát reprezentuje názory žáků školy a je spolu s pedagogickou radou, poradním orgánem ředitele školy a  radou školy  jeden z orgánů, který se spolupodílí na organizaci a chodu školy.

2.      Jeho rozhodovací pravomoce jsou omezené. Tento stav vyplývá z faktu neodpovědnosti za řízení školy.

3.      Pracovat ve školním senátu je čest daná důvěrou spolužáků a z jeho členství nemohou vyplývat žádné výhody. 

§2 Složení a volby 

1.      Školní senát je tvořen senátory z  1. – 9. ročníků, vždy po dvou z každé třídy (jeden je náhradník).

2.      Senátor-náhradník se účastní senátu pouze v případě nepřítomnosti senátora.

3.      Senátoři jsou voleni žáky svojí třídy a to jednotlivě na jeden školní rok.Volba je tajná a přímá.

4.      Kandidáty navrhuje třídní učitel nebo žáci třídy.

5.      Senátory se stanou žák a žákyně s největším počtem hlasů po odsouhlasení ředitelem školy.

6.      Senátor může být zvolen opakovaně.

7.      Pokud v průběhu volebního období (školního roku) o práci ve ŠS nejeví zájem, proběhnou na návrh ředitele školy, třídního učitele nebo ŠS nové volby. 

§3 Schůze a výjezdní zasedání

1.      Schůze školního senátu probíhá jednou měsíčně v termínech, které se určí na první schůzi v daném volebním období. V případě potřeby může ředitel školy určit jiný termín.

2.      Schůze senátu se konají v tělocvičně ZŠ praktické.

3.      Schůze se účastní kromě ředitele nebo jeho zástupce další člen pedagogického sboru a případně další hosté.

4.      Školní senát může podle potřeby pořádat výjezdní zasedání školního parlamentu.

5.      V řízení schůzí se střídají senátoři z 9. a 8.ročníku, v pořízení zápisu se střídají žáci 8. a 7. ročníku. 

§4 Obsah a způsob projednávání podnětů

1.      Senátoři se mohou vyjadřovat, podávat návrhy nebo otázky ke způsobu organizace školy, jejímu chodu, vybavení, otázkám provozním nebo pedagogickým.

2.      Obsah podnětů je nejdříve projednán kolektivem třídy za účasti třídního učitele.

3.      O jednotlivých návrzích se v případě neshody může hlasovat. Návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina z přítomných.

4.      Kompetence senátora jsou dány jeho volbou. Znamená to, že na schůzích senátu se vyjadřuje podle vlastního přesvědčení, které nemusí reflektovat názor třídy. 

§5 Nabytí účinnosti a doba platnosti 

Tento Zákoník školního senátu nabývá účinnosti dnem 1.9.2008a platí do odvolání.

 

V Litoměřicích dne 1.9.2008

 

Pravidla Slušného chování

aby věděli, co se má a nemá

 

o        Přijdu-li do společnosti, pozdravím. Pozdravím také zejména staršího – učitele, zaměstnance školy, rodiče).

o        Jsem slušný k pracovníkům školy, nejsem na ně drzý.

o        Jsem ohleduplný ke spolužákům a snažím se jim pomáhat. Snažím se být kamarádský a příjemný ke svému okolí.

o        Při hodině nevyrušuji.

o        Při rozhovoru neskáču nikomu do řeči a vyslechnu jeho názor.

o        Do školy chodím včas, alespoň deset minut před začátkem vyučování, pět minut před začátkem vyučování jsem ve třídě a připravuji se na vyučování.

o        V šatně se přezouvám.

o        Vždy a všude dbám pravidel hygieny a bezpečnosti. Dbám i na pořádek na chodbách, zejména u šatních skříněk, na záchodech a v umývárnách.

o        Do školy chodím upraven a v čistém oblečení.

o        Po škole se pohybuji tak, abych neohrozil sám sebe nebo další osoby.

o        Pokud vycházím ze školy, přezuji se, případně postupuji podle pokynů dozoru.

o        Bez pokynu dospělého neotevírám okna, nevykláním se z nich.

o        Ve frontě na obědy nebo u bufetu nepředbíhám.

o        Nelžu a pokud něco provedu, přiznám se a nesvádím vinu na druhé.

o        Mám sílu na omluvu.

o        Do školy nenosím cennosti, případně si je uložím v trezoru školy.

o        Mobilní telefon při vyučování zajistím tak, aby nerušil výuku.

o        Když opouštím třídu, uklidím si místo nebo svoje pracoviště a zvednu židličku.

o        Ve škole a na školních nebo mimoškolních akcích se chovám tak, jak bych si přál, aby se ke mně chovali ostatní.

o        Vím, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého.

o        Vím, že všichni žáci mají stejná práva.

 

Žákovská ústava Základní školy speciální, ZŠ praktické a Praktické školy

My, žáci

Základní školy speciální, ZŠ praktické a Praktické školy jsme si vědomi toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole. Svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci a ničit jejich výsledky.

Základní ustanovení

Čl. 1

Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2

Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.

Z nejdůležitějších článků úmluvy: Právo dítěte vyjádřit svůj názor a požadavek. Právo dítěte na vzdělání, které má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost. Dítěti musí být věnována ochrana a bezpečí, musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku. Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství. Dítě má právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Čl. 3

Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Čl. 4

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty pro zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský parlament se skládá z mluvčích jednotlivých tříd.

ČL. 5

Mluvčí třídy je volen všemi žáky příslušné třídy. Ten pak třídu zastupuje na žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků, je povinen zpětně třídu informovat o průběhu a jednání parlamentu. Mluvčí je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být na návrh třídy vyměněn. Vedle mluvčího třídy je volen i jeho zástupce, který se účastní jednání žák. parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže zúčastnit.

Čl. 6

Žákovský parlament. Je tvořen mluvčími všech tříd, a to od 5. do 9.ročníku. Schází se nejméně čtyřikrát během školního roku, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo hlasovat. Rozhodnutí směnu je platné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích. Ze svého středu si volí předsedu, který jednání řídí.

Čl. 7

Jednání žákovského parlamentu je veřejné, může se ho účastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.

Pro schválení návrhu je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných mluvčích.

O připomínkách týkajících se chodu školy předseda parlamentu neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje parlament o závěru a možnosti řešení.

Čl. 8

Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského parlamentu.

Čl. 9

Ústavní pořádek Základní školy speciální, ZŠ praktické a Praktické školy

tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a vnitřní řád školy.

Čl. 10

Tato Žákovská ústava nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2002